La Madonna del ventuno. La storia della tradizione, in italiano e anche nella versione in dialetto. Oggi si terrà la tradizionale processione.

0
339

Questa sera alle 18.00 si terrà la tradizionale processione della Madonna del ventuno. Qui di seguito alcuni accenni storici in italiano ed in vernacolo.

 

MADÒNN DI VNDÒUN la storiê
Ind’au 1865 tutt’u terŕtòriê Baràes fu colpèit dau ćlàer, ng’fùrn tànd’a muèrt ca f’gràtv i paièsr ŕmanèrn śmnzàet d’cŕstiàen.
VTŔTITT na fu spàragnàet da la malatì e tutt’u pòpl saff’dò ala MADÒNN p’ffò calamò la malatì.
La nòtt fra u vìnd’eu v’ndòun du màes d’novèmbrê la VÉRGÎN ng’scì nzènn annù uagnàon d’dùdc’ànn nu cért CAETÀEN ROSSÈTT e ng’diss d’fò p’ntènz e pŕgò a tutt’ù pòpl VTŔTTÀES.
Aggiò da la matèin appriòssê s’vdèrn i prèim miràcl, u clàer s’iàer accalamàet e nàng’fùrn chiù muért e ne mb’stàmiònd d’la malatì.
D’frònd’a cùss m’ràclê u pòpl d’VTŔITT a pìcch’a pìcch s’ruôldò ind’ala chièsie p’ŕngraziò la VÈRGÎN a nost ca ieàer aggiò PATRAÒN d’VTŔITT.
Pàrŕcrdò cùss avv’nménd da tànn e pò’ggne iànn u v’ndòun d’novèmbrê s’ièss mbŕgssiaòn la VÈRGÎN a nost.
VÈIV LA MADÒNN DI V’NDÒUN…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here